Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Teologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Teologii
  Ocena: pozytywna
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Papieski Wydział Teologiczny Sekcja Św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Teologiczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Teologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Teologii
  Ocena: pozytywna

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/